INFO: +420 571 452 267 | obec@prznouvsetina.cz
Dnes je 13. července 2024 a svátek má Markéta 25°C | Zítra Karolína 25°C

Knihovna

-
Informace

Knihovna

Nadpis článku

Knihovna

Obecní knihovna v Pržně se přestěhovala do nových prostor budovy občanského vybavení v čp. 243 v centru obce pod katolickým kostelem.
 
Adresa:

Obecní knihovna Pržno
Pržno  243
756 23 Jablůnka

www.przno.knihovna.cz

Půjčovní doba:

každý čtvrtek 14:30 – 18:00

Knihovna poskytuje výpůjční služby svým uživatelům na základě registrace.

Občanům, kterým zdravotní stav nedovoluje navštívit knihovnu osobně, můžeme četbu doručit domů - stačí tuto bezplatnou službu objednat na telefonu knihovnice - 774055481 nebo vzkázat prostřednictvím sousedů, známých, pracovníků Obecního úřadu apod.

Knihovní řád

Místní knihovny v Pržně

1. Poslání a činnost knihovny

Posláním knihovny je především poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, včetně zajištění rovného přístupu všem bez rozdílu k těmto službám, a to v souladu se zákonem č. 257/2001.

2. Registrace čtenáře

Čtenářem (uživatelem) knihovny se může stát  každý občan, právnická osoba i cizí státní příslušník na základě vyplněné přihlášky  ověřené knihovníkem podle osobních dokladů čtenáře. Na základě vyplněné přihlášky je vydán čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

Děti do 15 let se stanou čtenáři na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Osobní údaje čtenáře knihovna zpracovává podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3. Výpůjční lhůta

Výpůjční lhůta činí jeden měsíc, u vybraných titulů časopisů 14 dní. Na požádání čtenáře může být výpůjční lhůta o další měsíc prodloužena. Žádá-li knihu další čtenář, nebude výpůjčka prodloužena.

4. Povinnosti čtenáře

Čtenář si může najednou vypůjčit nejvíce 5 knih, 5 časopisů a 5 dalších dokumentů.

Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu ve stanovené lhůtě a v neporušeném stavu.  Čtenáři, který knihu včas nevrátí, bude účtován poplatek z prodlení dle ceníku. Zůstanou-li upomínky bez účinku, může být  vrácení dokumentů vymáháno soudní cestou.

Poškozené a ztracené dokumenty je uživatel povinen uhradit v pořizovací ceně  + poplatek za vyřazení, nebo do výše ceny fotokopie dokumentu. Zjištěná poškození je čtenář povinen ohlásit v knihovně, jinak za ně sám odpovídá a bude po něm požadována náhrada. O způsobu náhrady rozhodne knihovník.

Čtenář je povinen  hlásit v knihovně změnu osobních údajů.

Čtenář je povinen uvědomit knihovnu o ztrátě průkazu.

Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s osobami s nakažlivou nemocí, je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o jejich dezinfekci nebo uhradit náklady s tím spojené.

5. Práva čtenáře

Čtenář má právo  půjčovat  si knihovní dokumenty jak z vlastního fondu knihovny, tak z knihovního fondu jiné knihovny   prostřednictvím meziknihovních služeb a využívat dalších služeb, které knihovna poskytuje (Internet, kopírování).

Knihovní dokumenty, které jsou půjčeny, si může čtenář rezervovat.

6. Závěrečná ustanovení

Hrubé porušování knihovního řádu opravňuje knihovníka zbavit čtenáře práva používat služeb knihovny.

Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Nedílnou součástí knihovního řádu je ceník služeb a sankčních poplatků.

Důležité odkazy a události:

Projekt Čtení pomáhá

Cílem projektu je vést děti ke čtení a součastně i pomoci druhým. Základním principem projektu je, že registrovaný čtenář, žák nebo student, získá za přečtení každé z doporučených knih kredit 50 Kč, který může věnovat na některou z nominovaných charit dle svého výběru (typově asistenční pes pro Honzíka, vozík pro Danu, oční operace dětí v Africe apod.) Bližší informace naleznete na webu: http://www.ctenipomaha.cz/ 

Sledujte nás i na sociálních sítích