INFO: +420 571 452 267 | obec@prznouvsetina.cz
Dnes je 17. dubna 2024 a svátek má Rudolf 4°C | Zítra Valérie 8°C

Českobratrská církev evangelická

-
Informace

Českobratrská církev evangelická

Nadpis článku

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pržně

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pržně spravuje čtrnáctičlenné volené staršovstvo, v jehož čele stojí jáhen Aleš Zapletal, administrátorka sboru Jarmiła Wiera Jelinek a kurátorka Karla Palátová, kteří jsou zároveň statutárními zástupci sboru. Sbor je součástí východomoravského seniorátu. Má právní subjektivitu.

Pravidelné bohoslužby 

Pržno: každou neděli v 10 hod. – v zimním období v modlitebně na faře, v letních měsících v kostele

Mikulůvka (v kostelíku z r. 2010): každou neděli od 8,30 hod.

Další sborové aktivity

Několikrát do roka se koná tzv. „posezení u krbu“ s nejrůznějšími hosty (historie, životospráva, liturgické zvyklosti církve,...) a občerstvením. Obvykle v neděli navečer.

Od října do dubna biblické hodiny pro dospělé – 1x týdně.

Zkouška pěveckého sboru navazuje na biblické pro dospělé .

Výuka náboženství během školního roku jednou týdně (dle domluvy podle školního rozvrhu).

Pobožnost v Domově se zvláštním režimem v Pržně – 1x týdně.

Dle potřeby se konají přípravy: ke konfirmaci (2leté cykly), ke křtu, k uzavření sňatku.

Doprovázíme naše zesnulé na jejich poslední cestě (pohřby).

Konají se také návštěvy v rodinách seniorů, jubilantů, nemocných.

První adventní neděli se v našich prostorech konává adventní koncert.

Během adventu se koná tzv „bazárek“, jehož výtěžek slouží k pokrytí školného pro děti, které podporujeme v rámci Adopce na dálku (organizuje pražská Charita).

Pravidelně se připojujeme k celostátní akci Noc kostelů, kdy probíhá koncert v kostele spojený s výstavou výtvarných děl (v několika posledních letech vytvořené klienty DSR v Pržně).

I když je členská základna sboru složená především ze starších a dříve narozených, snažíme se být otevřeným společenstvím vůči nově příchozím. Zároveň se snažíme zachovat tradici zpívané liturgie, kterou jsme převzali od předchozích generací a která nás odlišuje od většiny sborů naší církve.

Kontakt:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pržně
Pržno 32
756 23 p. Jablůnka nad Bečvou

IČO: 62335014
Číslo účtu: 194450244/0300

Telefon: 705 114 769 kazatel Aleš Zapletal

e-mail: przno@evangnet.cz

Z historie sboru

Počátky dnešního sboru v Pržně lze najít už v době předbělohorské. Luterský kazatel zde sloužil už v r. 1587. Po vydání Tolerančního patentu 13.10.1781 bylo povoleno svobodně se hlásit i k vyznání augšpurskému (luterskému) nebo helvetskému (reformovanému). Naši předci se rozhodli pro vyznání luterské tradice. Dodnes se snažíme zachovat prvky zpívané luterské liturgie; prženský sbor je tak jedním z 5 sborů v naší zemi s touto tradicí.

Dva roky po vydání Tolerančního patentu v r. 1783 prženští evangelíci vybudovali malou dřevěnou modlitebnu, která sloužila až do r. 1866. Tehdy za faráře Jana Jiřího z Kaiczů byl 5.7.1866 položen základní kámen novogotického chrámu, který svému účelu slouží dodnes.

Podle zpráv zachovaných ve sborovém archivu se na prženské faře vystřídalo 20 kazatelů, z nichž každý podle svého obdarování utvářel podobu společenství. Od roku 2017 poprvé v historii sboru je kazatelkou žena (Lenka Freitingerová).

Diaspora sboru je poměrně rozsáhlá – zahrnuje nejen katastr Pržna, ale také Mikulůvky, části Bystřičky a Oznice. Proto se od nepaměti scházejí členové sboru k pravidelným nedělním bohoslužbám i na Mikulůvce, kde sbor od r. 2010 užívá nově postavený kostelík.

Z historie ČCE

Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 spojením Evangelické církve augsburského a Evangelické církve helvetského vyznání. Tyto dvě církve působily na českém, moravském a slezském území od doby, kdy Josef II. vydal v roce 1781 Toleranční patent a lidé se mohli k těmto dvěma vyznáním veřejně přihlásit a scházet se. V prvních letech se k protestantismu přihlásilo 78 000 duší. Až do roku 1861, kdy byl vydán Protestantský patent, ale museli evangelíci dodržovat přísné restrikce.

Sledujte nás i na sociálních sítích